Ez a weboldal cookie-kat használ. OK
logo
 • hu
 • en
 • Oázis Kertészet Nyereményjáték szabályzat

  A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Kombo Projekt kft. (1082 Budapest, Vajdahunyad utca 4. ) Kolorádó által működtetett https://www.instagram.com/koloradofesztival/ INSTAGRAM oldalon elérhető, Oázis Kertészet Nyereményjáték elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

  A Játék szervezője és lebonyolítója a Kombo Projekt kft. (továbbiakban: Kolorádó).

  A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

  1. A Játékban résztvevő személyek


  A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

  A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  ·    a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

  ·    egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.


  Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja.

  A kizárás tényéről a Kolorádó nem értesíti a Játékost.

  A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

  2. A Játék leírása

  A Kolorádó Instagram oldalán egy kommentelős és megosztós kombinált játékban lehet részt venni. A meghirdetett időszakban meg kell osztani a bejegyzést, valamint kommentben válaszolni a feltett kérdésre.

  3. A Játék időtartama

  A Játék 2023. JÚNIUS 16. ÉS JÚNIUS 21. KÖZÖTT zajlik.

  A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától lehetséges.

  A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

  4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek


  A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

  A Játék részvételi feltételei:

  ·    a nyereményjáték bejegyzésének megosztása Instagram történetben

  ·    a feltett kérdésre történő válaszadás kommentben

  ·    a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,

  ·    az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,

  ·    a https://www.instagram.com/ weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció,

  A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Kolorádónak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

  A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

  5. Nyeremény

  A Játék nyereménye: 1 db 4000 forintos ajándékutalvány az Oázis Kertészetbe

  Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

  A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

  A Kolorádó az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

  6. Sorsolás

  A sorsolás 2023. Június 19-én történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Kolorádó 2 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt.

  A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Kolorádó, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

  A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

  7. Nyertesek értesítése

  A nyertest Instagram üzenetben értesítjük.

  8. A nyeremények kézbesítése, átvétele
  A Játékosokat emailben kapják meg a nyereményüket a Kolorádótól. Adataik a kézbesítést és sikeres nyeremény átvételt követően törlésre kerülnek, de maximum 3 hónappal a játék lezárása után.

  9. Adatkezelés

  A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Kolorádó Általános Szerződési Feltételek tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://kolorado.hu/wp-content/uploads/2022/02/KOMBO-Projekt-Kft.-ASZF_2.0_-2021.11.24.-1.pdf).

  Az adatkezelő adatai:
  Adatkezelő, üzemeltető: Kombo Projekt Kft.
  Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 4
  E-mail: info@kolorado.hu
  Web: www.kolorado.hu
  Adószám: 24080848242
  Cégjegyzékszám: 01 09 335204


  10. Felelősség

   A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési késedelemért a Kolorádó nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kolorádónak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.


  A Kolorádó kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Kolorádóval vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

  Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Kolorádóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Kolorádó által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kolorádónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Kolorádót a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

  A nyereményjátékot az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik az Instagramhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők adatai a Játékra jelentkezés útján kerülnek a Kolorádóhoz. A Szervező teljes körűen mentesíti az Instagramot minden Játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a Játékkal  kapcsolatos igénnyel szemben.

  Kelt: Budapest, 2023.06.16.